Afshin Ellian Afshin Ellian

Kinderen in Biblebelt hebben recht op volwaardige biologieles

Door Afshin Ellian - 08 juli 2013

Niemand mag met de levens van anderen spelen, ook gelovigen niet. Jezus redde zieke mensen, in de Biblebelt dreigen ze te worden overgeleverd aan het kwaad: de mazelen.

Wat zou de wil van God zijn? Dat weet niemand precies. Wat wil Hij met ons? Er zijn mensen die denken te weten wat God wil met de wereld en met bepaalde personen.

Dat is een radicale benadering van God. Een algemene goddelijke wil over de wereld is makkelijker te destilleren uit de heilige teksten dan de wil van God aangaande concrete mensen en gebeurtenissen.

God is niet weg. Hij is nooit weg. Evenmin is Hij terug van weggeweest. Hij is er.

Biblebelt

Soms is de aanwezigheid van de almachtige een probleem, een levensgevaarlijk probleem. En dan bedoel ik niet zozeer de radicale moslims die in naam van het Opperwezen alles willen vernietigen wat niet op hen lijkt. Deze keer hoeven we niet ver van huis gaan om de gevaarlijke ernst van de religiositeit in te zien. Wij zijn dan in de Biblebelt.

In de Biblebelt zijn er mensen die denken te weten wat de concrete wil van God is. Niet de algemene wil van God met de mensheid of het heelal, maar de concrete wil in het hier en nu.

Wil van God

Als iemand vrolijk is, dan is dat de wil van God. Omgekeerd: is iemand ellendig, dan is ook dat de wil van God. Het is vrij overzichtelijk: alle concrete gebeurtenissen vertolken de wil van God. Ook ziektes en de gevolgen daarvan worden aan God toegeschreven. Dit geloof is in werkelijkheid blasfemisch.

Gelovige gereformeerden zouden nu redeneren dat de Heere Christus zelf heeft gezegd dat wie in hem gelooft en hem vertrouwt, niets hoeft te vrezen. Maar wat bedoelde Jezus met deze gedachtegang?

Augustinus

Vooropgesteld dat Jezus een joodse rabbi was en echt geen Europeaan. We moeten zijn uitspraken interpreteren tegen de achtergrond van de joodse mystiek en de Midden-Oosterse cultuur.

Bovendien was Jezus qua lichaam een mens, maar met een goddelijke ziel. Hij leefde als mens onder de mensen, en Hij stierf als mens. Hij leeft voort als het goddelijke, of deelachtig aan het goddelijke. Dat kunt u allemaal in Augustinus lezen.

Omdat Jezus toen hij in Israël rondliep geen god was, moeten we zijn daden niet als de wil van God maar als het goede of goddelijke interpreteren. Een van zijn belangrijkste daden was het ongedaan maken van menselijke ellende. Daartoe gaf Hij een paar voorbeelden, ook wel wonderen genoemd.

Bezinnen

Hij verrichte wonderen in naam van God, omdat hij zelf geen God was, maar een verschijning van het goddelijke op aarde. Dit punt zou interessant kunnen zijn voor Biblebelt-volk om zich nader te bezinnen op de wil van God.

Jezus heeft zieke mensen gered. En dat waren mensen die volgens de toen geldende medische stand van zaken ten dode waren opgeschreven. Hij genas ze.

Als we naar het geloof in de Biblebelt kijken, zou het handelen van Jezus in strijd zijn met de wil van God. Als alles de wil van God is, dan heeft God zelf gewild dat deze mensen door ziekte zouden sterven. Jezus de geneesheer maakte de goddelijke wil ongedaan. Dan zou Jezus een anti-God geweest zijn. Durven ze in Biblebelt deze conclusie te trekken?

Blasfemie

Maar in waarheid maakte Jezus ongedaan wat de natuur of de mens zichzelf aandeed. Hij maakte de weg vrij voor een universele benadering van zieken en hulpbehoevenden, ongeacht geloof en ras.

Eeuwen later werd het kruis daarvan het symbool, het Rode Kruis. Wat deze orthodoxe gelovigen doen, wordt in de westerse theologie al geruime tijd als ketterij en blasfemie aangeduid. Strikt genomen representeert dit strenge godsbeeld geen god maar een primitieve bange mens.

Deze primitieve bange mens speelt nu met het leven van anderen. De uitbraak van mazelen is wederom een bewijs van hoe levensgevaarlijk het godsbeeld van de primitieve bange mens kan zijn. Wat en wie kan dit soort mensen helpen?

Biologie

Dominee Carel  ter Linden, de koninklijke predikant, heeft zelfs ontdekt dat God geen schepper kan zijn. Het zou volgens Ter Linden niet logisch zijn om God als schepper aan te duiden, omdat de wereld veel te contingent en toevallig is samengesteld.

In dit toevallige geheel ziet de dominee geen wil van God meer. Toeval breekt het geloof af. Religies kunnen niets met het begrip ‘toeval’. Hoe kwam Ter Linden tot deze wijsheid?

Hij heeft zich verdiept in het vak biologie. Hij had veel eerder Simon Rozendaal moeten lezen. Maar goed, niet iedereen is even verstandig. Ter Linden maakt een komedie van het geloof. Hij zegt niet dat hij niet gelooft, en ontkent evenmin het bestaan van God.

Afrika

Wat betekent God voor Ter Linden? Een geestelijke werkelijkheid die uit onszelf komt, maar die boven en tegenover ons staat. Lieve dominee, dat is geen godsdienst, maar filosofie. En de filosofie begint met het stellen van vragen en zaaien van twijfel en soms eindigt zij in antwoorden of een systeem van denken.

Dominee Ter Linden kan beslist mooie preken houden over de mens, over asielzoekers, over Afrika. Maar daarvoor is een God echt niet nodig.

De stand van zaken bij de primitieve gelovigen: de een verwart God met zijn eigen angsten en de ander denkt dat God de secretaris-generaal van GroenLinks is. En de kinderen? Zij zijn echt in gevaar.

Mazelen

De wet moet worden gewijzigd. Niemand mag met de levens van anderen spelen, ook gelovigen niet. Het leven is heilig en daar moeten ze moeten met hun handen vanaf blijven. Ook de kinderen van gelovigen hebben recht op een volwaardige biologieles. Wat doceren ze op hun scholen?

De wet moet worden gewijzigd. Waar de godsdienstvrijheid het leven van ander bedreigt, houdt die godsdienstvrijheid definitief op.

Jezus redde de zieke mensen, in de Biblebelt dreigen ze te worden overgeleverd aan het kwaad: de mazelen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.