economie

‘Heb ik als vrijwilliger bij een sportclub recht op fiscale aftrek?’

Door Heidi Klijsen - 24 april 2015

Elke week geven drie deskundigen antwoord op vragen van lezers over financiële en juridische kwesties.

Door een scheiding moet onze dochter haar huis, dat onder water staat, verkopen. Zij en haar ex-man houden ieder een restschuld van 30.000 euro. Wij overwegen haar schuld over te nemen op onze aflossingsvrije hypotheek. Extra rentelasten kunnen we niet aftrekken van de belasting. Moet die 30 mille wel in dertig jaar worden afgelost? B. L., Winterswijk

Na de verkoop van het woonhuis in 2015 heeft uw dochter nog vijftien jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor haar deel van de restschuld. Dat geldt ook wanneer zij die bij u ‘oversluit’.

Daarnaast is een eventuele boeterente voor haar aftrekbaar. De aflossingen die zij op de oorspronkelijke restschuld moet voldoen, moet zij ook betalen op de lening bij u.

Voor u speelt de oversluiting zich volledig af in box 3. De kosten van de verhoging van uw eigen hypotheek én de rente hierover zijn niet aftrekbaar, terwijl de van uw dochter ontvangen rente niet belast is. Is de verhoging van de eigen hypotheek gelijk aan de vordering op uw dochter, dan speelt de belastingheffing meestal geen rol.

De aflossingsverplichting die uw dochter heeft, geldt niet voor u: de aflossing op een hypotheekverhoging is een zaak tussen de bank en uzelf.

Bij een restschuld loopt de dertigjaarstermijn voor de aflossing van de hypotheek niet gelijk aan de termijn waarbinnen renteaftrek mogelijk is: na verloop van vijftien jaar verhuist de restschuld naar box 3.

Vanaf dat moment nemen de maandlasten van uw dochter toe vanwege het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Voor u als ouders heeft dit geen fiscale gevolgen.

Ik ben bestuurder bij een hockeyclub. Ik kan een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar wil dat niet. Nu las ik dat de bestuurder van een goed doel volgens het hof recht had op 1.500 euro fiscale aftrek, omdat hij afzag van zo’n vergoeding. Geldt dat voor mij ook? K. K., Den Bosch

Het maximale bedrag van 1.500 euro kan ook voor u gelden. Voorwaarde is dat de hockeyclub een zogeheten Algemeen Nut ­Beogende Instelling (ANBI) is. Meer informatie daarover vindt u op de website www.belastingdienst.nl/anbi.

Daarnaast moet de club een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat u daar inderdaad als vrijwilliger werkt of heeft gewerkt.

De afspraak over de vrijwilligersvergoeding kan bijvoorbeeld via een bestuursbesluit tot stand zijn gekomen, waarin staat dat u aanspraak kon maken op de vermelde vergoeding en dat de ANBI bereid en in staat was om die aan u uit te keren. Bovendien zou u de vrijheid moeten hebben om over die vergoeding te beschikken.

U moet er wel rekening mee houden dat een hockeyclub meestal geen ANBI is, omdat bij een hockeyclub vaak het particulier belang centraal staat en niet het algemeen belang.

Ik heb een vraag over erfbelasting die is verschuldigd over een papieren schenking. Als de belasting daarover bewijsbaar is betaald, kan de fiscus die aanslag later dan toch opleggen? Kunnen er omstandig­heden zijn waaronder de rente niet is betaald? E. K., Zaandam

Over schuldigerkenningen uit vrijgevigheid wordt schenkbelasting geheven omdat er een schenking plaatsvond. Wilt u dat het schuldig erkende bedrag na overlijden fiscaal als schuld in mindering komt op de nalatenschap, dan moet de verschuldigde rente volledig zijn betaald.

Is dat niet het geval, dan stelt de fiscus dat de schenker tot zijn overlijden het genot heeft gehad van het bedrag en rekent dit alsnog tot de nalatenschap.

Er is dan erfbelasting verschuldigd over het hele schuldig erkende bedrag en de aangegroeide – en niet betaalde – rente. Met omstandigheden waardoor er geen rente is betaald, houdt de fiscus geen rekening. Wel mag de al betaalde schenkbelasting in mindering worden gebracht op de verschuldigde erfbelasting.

Is de erfbelasting tegen een hoger tarief verschuldigd, dan vervalt het voordeel van de tegen een lager tarief gedane schenking.

Elsevier nummer 18, 2 mei 2015

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.