nederland

Bijna veertig trekvogels bedreigd

Door ANP - 20 februari 2017

DEN HAAG (ANP) – In Nederland worden 39 vogelsoorten bedreigd die ons land aandoen als trekvogels of overwinteraars. Ze staan op een nieuwe zogeheten Rode Lijst waar bedreigde diersoorten op staan. Voor de Vogelbescherming is de lijst een belangrijk instrument bij het vaststellen van prioriteiten voor haar beschermingswerk.

Enkele trekvogels en overwinteraars die steeds minder vaak in Nederland voorkomen zijn de kuifduiker, de paarse strandloper, de steenloper en roofvogels als de ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief. Ook zangvogels als de strandleeuwerik en de frater hebben het moeilijk. Ook op Europees niveau gaat het slecht met deze vogels.

Waarschijnlijke oorzaken van de achteruitgang zijn klimaatverandering en de intensieve landbouw.

De nieuwe Rode Lijst voor bedreigde trekvogels is nog geen officiële lijst. Er bestaat al wel een officiële lijst van bedreigde broedvogels, die door de minister is vastgesteld. Vogelbescherming hoopt dat de trekvogellijst ook een officiële status zal krijgen.