Afshin Ellian Afshin Ellian

De absurde schijnheiligheid van allochtone cultuurrelativisten

Door Afshin Ellian - 19 november 2014

Waarom vragen veel allochtonen tolerantie van Nederland, terwijl in hun land van herkomst racisme heel normaal is? Onterecht wordt de suggestie gewekt dat discriminatie een westers fenomeen is.

De Turkse afdeling van de PvdA-fractie toont opnieuw de problemen met de multiculturele ideologie.

We moeten de multiculturele samenleving niet verwarren met de multiculturele ideologie. Die ideologie wordt vooral gedragen door Nederlanders met een andere afkomst. Zij zijn de vurige pleitbezorgers van het multiculturalisme als ideologie.

Ook de uit de PvdA-fractie gezette Kamerleden leken de nadruk te willen leggen op het multiculturalisme. Ze eisen de toepassing van de regels van het multiculturalisme.

Harmonie

Allochtone multiculturalisten komen zelf vaak uit landen waar niet of nauwelijks sprake is van een multiculturele samenleving. Toch vragen ze de Europese landen om het principe van transnationalisme aan te hangen.

Daarbij zou één persoon verschillende nationaliteiten tegelijkertijd hebben: Turkse en Nederlandse nationaliteit in harmonie met elkaar. We hebben het hier niet over de Turkse identiteit of etniciteit, maar over de Turkse nationaliteit, een statelijke aangelegenheid.

Genocide

Gaan de Nederlandse staatsgeheimen probleemloos samen met die van de Turkse staat? De omgang met Islamitische Staat laat zien hoezeer de twee werelden uiteenlopen.

De allochtone multiculturalisten claimen de toepassing van de multiculturele regels in Nederland. Zo zou een Turkse multiculturalist de nadruk willen leggen op de statelijke erkenning van meertaligheid: Turks en Nederlands. Ook zou hij het lot van de Bosnische slachtoffers van genocide belangrijk vinden.

Gelijkwaardig

Ik heb echter weinig Turkse multiculturalisten in Nederland gezien die de Turks-Ottomaanse genocide op Armeniërs willen erkennen. Zo iemand zou ook nooit in actie willen komen om de Turkse staat of samenleving ertoe te bewegen de Armeense taal een gelijkwaardige aan de Turkse taal te maken.

Wat een Turkse multiculturalist van de Nederlandse staat en samenleving eist, zal hij nooit aan de Turken vragen.

Wees eerlijk, beste Turkse multiculturalisten. Jullie willen dat de Nederlandse samenleving en staat zich niet nationalistisch en of patriottistisch gaan gedragen. Tegelijkertijd willen jullie echter dat het Turkse nationalisme als normaal wordt beschouwd.

Bekrompen

Ook zouden deze multiculturalisten moeite hebben met oer-Hollandse symbolen, omdat ze met andere symbolen van andere volkeren moeten worden vermengd. Wederom geldt dit niet voor Turkije. Eenrichtingsverkeer is de multiculturalisten niet vreemd.

Dezelfde redenering is van toepassing op Iraanse multiculturalist – allemaal cultuurrelativisten in wier ogen Holland een bekrompen land is. En hoe zit het met Iran? Ach, daar moeten we geduld betrachten, en respect hebben voor de islamitische tradities.

Tradities

In Nederland hebben ze geen respect voor de Nederlandse tradities en alles is relatief, maar de Iraanse waarden en tradities moeten worden gerespecteerd. Het waardenstelsel van Nederland moet worden gerelativeerd, maar voor het waardenstelsel van Iran moeten we begrip opbrengen.

Ik ken geen enkele Iraanse multiculturalist die strijdt voor een rechtspluralistische orde. De Iraanse rechtsorde wordt gezien als een ondeelbaar geheel. Nederland moet echter allerlei vormen van rechtspraak tolereren: we leven immers in een transnationalistische wereld.

Westers probleem

Zijn de multiculturalistische allochtonen geneigd tot hypocrisie? Ze eisen multiculturalisme, maar alleen voor westerse landen. De landen van herkomst moeten op basis van respect voor traditie, volk, taal en waardenstelsel worden benaderd.

En racisme is vooral een westers probleem, terwijl de Iraanse samenleving en staat een schrikbarend voorbeeld is van geïnstitutionaliseerd racisme en discriminatie.

Vernederd

Een Afghaan wordt in Iran gezien als symbool van geweld, achterlijkheid, kwaad en criminaliteit. Afghanen worden in Iran uitgebuit, vernederd, vertrapt en vervolgd. Ik vind het onbegrijpelijk dat de tienduizenden Afghanen in Iran nog niet in opstand zijn gekomen tegen de Iraanse staat en de samenleving. Dat is kennelijk geen noemenswaardig probleem voor een Iraanse multiculturalist.

Ook de multiculturalistische allochtonen uit de meeste Afrikaanse landen eisen multiculturele principes die ze in hun land van herkomst op geen enkele manier verdedigen.

Vurig

Hier moet het principe van non-discriminatie gelden, maar je mag nooit de behandeling van homo’s in die landen aan kritiek onderwerpen, want dan ben je een kolonialist. Afrikaanse tradities zijn heilig! Allochtone multiculturalisten hebben meestal geen moeite met één taal, één volk, en één waardenstelsel in hun land van herkomst. Waarom zijn ze dan in Europa zulke vurige pleitbezorgers van het multiculturalisme?

Allochtone multiculturalisten zien cultuurrelativisme als een methode om hun eigen waardenstelsel zonder nadere argumentatie en wederzijdse acceptatie op te leggen in een westerse samenleving.

Claims

Culturen veranderen, maar niet op basis van dwang en claims van anderen. De culturele verandering vindt haar grondslag in een deliberatieproces. De introductie van ongelijkheid, onvrijheid en achterlijkheid kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de multiculturele religie.

Het multiculturalisme was ook een winstgevend bedrijf voor lichtgewichten die in een vrije en eerlijke intellectuele competitie niet of nauwelijks een podium kunnen vinden. De multiculturele industrie was ooit een bloeiende subsidiewereld binnen de Nederlandse overheid.

De ideologen van multiculturalisten schijnen de grondslagen van Europese vrijheid te haten. Van binnenuit wordt het Westen uitgehold: de multiculturele missie wordt alleen in het Westen uitgevoerd.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.