nederland

Negen vragen over de afvalstoffenheffing in Rotterdam

Door Servaas van der Laan - 04 februari 2014

Rotterdamse burgers en bedrijven betalen de hoofdprijs voor hun afval. Elsevier stelde alle politieke partijen in de stad negen vragen over de afvalverwerking. Bekijkt u alle reacties. CDA en SP reageerden (nog) niet.

1. Stijgende kosten worden voor een deel veroorzaakt doordat meer huishoudens de heffing niet hoeven te betalen (kwijtschelding). Dit betekent dat nivellering ook in de afvalstoffen wordt doorgevoerd. Vindt u niet dat deze kosten bij armoedebeleid horen en niet bij afvalverwerking?


PvdA (14 zetels) – Eens. Mits er voldoende extra financiële dekking naar het armoedebeleid gaat. Onze huidige keuze is om alle Rotterdamse gezinnen zouden jaarlijks een paar tientjes meer te laten betalen om daarmee de alleenstaande moeder te ontzien die twee kinderen heeft en moet rondkomen van een paar tientjes per week.

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – LR is het er niet mee eens dat kwijtscheldingslasten doorberekend worden aan huishoudens die geen kwijtschelding ontvangen. Inderdaad hoort dit onderdeel te zijn van het armoedebeleid. Deze doorberekening vindt sinds deze periode 2010-2014 plaats. Hiervoor werden kwijtscheldingslasten niet doorberekend. Mijn voorstel van afgelopen november om dit niet meer door te berekenen werd door geen enkele andere partij gesteund. Ook eerder in 2013 heb ik dit voorgesteld, opnieuw zonder steun vanuit andere partijen.

VVD (4 zetels) – Ja. De VVD heeft hier op diverse momenten op aangedrongen. De VVD wil dat iedereen betaalt voor afvalinzameling en –verwerking en dat de kwijtschelding daarom moet worden afgeschaft. Een politieke meerderheid daarvoor was de afgelopen vier jaar niet aanwezig in de gemeenteraad. Als elk huishouden betaald, gaat het tarief ook meteen met zo’n 60 euro omlaag.

D66 (4 zetels) – Kwijtschelding niet meer toerekenen aan afvalstoffenheffing. Nu worden de kosten voor de kwijtschelding verrekend in het tarief van Rotterdammers die wel betalen. D66 Rotterdam vindt dit niet eerlijk. Kwijtschelding is armoedebeleid en moet dan ook uit het armoedebudget gedekt worden. Hierdoor gaat de afvalstoffenheffing met tientallen euro’s omlaag.

GroenLinks (3 zetels) – In Rotterdam leven 65.000 mensen in armoede. Dat is bijna twee keer zoveel als het gemiddelde in Nederland. Rotterdam heeft de afgelopen jaren al veel bezuinigd op het armoedebeleid en besteedt nu ongeveer 27 miljoen euro aan bijzondere bijstand en 14 miljoen aan hulp voor mensen die diep in de schulden zitten. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kost ons nu ongeveer 18 miljoen euro en wordt -zoals in veel gemeenten- gefinancierd vanuit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. GroenLinks verzet zich tegen het idee om de afvalstoffenheffing met ruim 60 euro te verlagen voor alle mensen met een redelijk tot goed inkomen, door het potje voor armoedebestrijding bijna te halveren.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Eens

2. De veegkosten gingen van 1,2 miljoen euro in 2011 naar 11 miljoen in 2013. Voorheen hoorden de veegkosten bij Reiniging Openbare Ruimte. Vindt u niet dat veegkosten gewoon bij ROR thuishoren? Is dit niet gewoon een bezuiniging van de gemeente die direct door de burger moet worden opgehoest?


PvdA (14 zetels) –
Eens. Mits het niet ten koste gaat van thema’s als bijvoorbeeld armoedebeleid, onderwijs of sociale voorzieningen.

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – LR is het er niet mee eens dat veegkosten worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing. De totale veegkosten bedrag 44 mln., 11 mln. hiervan wordt inderdaad doorberekend in dit tarief. Ook dit is ingevoerd in deze periode 2010-2014. Mijn voorstel uit juli 2013 om de veegkosten niet door te berekenen werd door geen enkele andere partij gesteund. Volgens LR is de financiële krapte bij de gemeente Rotterdam er inderdaad de reden van dat deze twee zaken worden doorberekend. Tezamen vormen zij 120 euro van het tarief van 372,50. Naast het doorvoeren van bezuinigingen heeft de gemeente Rotterdam in deze periode de lokale lasten fors verhoogd. Hier zijn veel voorbeelden van te geven.

VVD (4 zetels) – Nee. Volgens de landelijke richtlijnen mag een deel van de veegkosten aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend, voor zover deze samenhangen met afvalinzameling. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opvegen van vuil dat naast de containers is gezet door bewoners. Rotterdam rekent een kwart van deze kosten toe aan de afvalstoffenheffing. Dat

doet nagenoeg elke gemeente, sommige steden rekenen zelfs meer. Het echte probleem is dat Rotterdam te duur veegt: 25% meer per inwoner dan het gemiddelde in Nederland. Per inwoner kost het vegen 75 euro per jaar, terwijl dit gemiddeld 60 euro is in de rest van Nederland. Rotterdam moet dus goedkoper gaan vegen.

D66 (4 zetels) – Een deel van het zwerfvuil op straat (en dus de veegkosten) wordt veroorzaakt door huisvuil. Als gemeente mag je daarom 33% doorberekenen. Dat doen veel gemeenten ook, maar Rotterdam kiest ervoor een kleiner deel door te bereken (25%) en dat is op zich reëel.

GroenLinks (3 zetels) – Zwerfafval is ook afval. Het is niet ongebruikelijk om kosten die de gemeente maakt voor een bepaalde dienst toe te rekenen naar het bedrag dat inwoners daarvoor betalen. GroenLinks vindt dat transparant. Het alternatief zou zijn om de straten schoon te houden met geld uit andere middelen. Dat betekent niet dat de kosten voor Rotterdammers dan dalen. Linksom of rechtsom moeten de straatvegers immers betaald worden. Los hiervan is ook al veel bezuinigd op de mensen die de straten van Rotterdam schoonhouden.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Eens

3. De kosten voor kringloopwinkels bedragen 4,5 miljoen euro. Waarom moeten de kringloopwinkels door de burger betaald worden. Wat heeft dit te maken met afvalverwerking?

PvdA (14 zetels) – Oneens. De kringloopwinkels zijn tevens een sociale werkvoorziening. Dit biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief.

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – Kringloopwinkels worden inderdaad betaald vanuit de afvalstoffenheffing. Sinds de forse verhogingen van de afvalstoffenheffing (in deze periode bij elkaar 44% verhoging) hebben wij de nadruk gelegd op de (nieuwe) doorberekening van kwijtscheldingen en veegkosten. Maar inderdaad: ook de kosten van kringloopwinkels zouden eigenlijk geen onderdeel moeten uitmaken van de afvalstoffenheffing. Een voorstel om dit te wijzigen hebben wij echter niet ingediend (noch een andere partij).

VVD (4 zetels) – Een deel van het grofvuil belandt bij de Piekfijnwinkels, omdat het nog van goede kwaliteit is. Omdat hergebruik van afval geld op kan leveren is dat op zich prima, want dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Tijdelijk ondersteunen van dit soort initiatieven kan daarom slim zijn. De Piekfijn winkels bestaan intussen al heel lang en moeten, wat de VVD betreft, hun eigen broek op houden. Het eventuele tekort moet niet aan de afvalstoffenheffing toegerekend worden.

D66 (4 zetels) – Eens

GroenLinks (3 zetels) – Met kringloopwinkels voorkom je onnodige kosten voor afvalverwerking. Ongeveer 90 procent van het huishoudelijk afval bestaat uit waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. GroenLinks vindt het kapitaalvernietiging om die grondstoffen tegen hoog tarief te verbranden, terwijl het ook geld kan opleveren (als grondstof óf door verkoop in een Kringloopwinkel). Bij hergebruik van meubels of kleding -door verkoop aan derden- voorkom je dat deze recyclebare materialen omgevormd moeten worden tot een nieuw product. Dat bespaart energie. De kringloopwinkels hebben daarnaast een sociale functie voor mensen die weinig te besteden hebben. Het levert ook werkgelegenheid op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat een kostenbesparing oplevert op de bijstand.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Eens

4. Waarom moet de burger boeten voor wanbeleid van wethouder Wim van Sluis die een duur contract sloot met AVR waardoor prijzen komende 25 jaar veel te hoog zijn?

PvdA (14 zetels)Geen reactie

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – Deze stelling is onjuist. Ten eerste: toen het contract in 2006 werd afgesloten, was er geen enkele partij die het hier niet mee eens was. Het stoort mij dat er politieke partijen zijn die jaren na dato opportunistisch menen te moeten melden dat het een slecht contract zou zijn. Dat hadden ze dan beter in 2006 kunnen zeggen, is niet gebeurd, dus hebben deze partijen boter op het hoofd. Maar, denkt u dan wellicht, misschien heeft iedereen in de gemeenteraad het destijds verkeerd gezien. Daarom ook het volgende: de verkoop van de AVR heeft de gemeente Rotterdam 1 miljard euro opgeleverd. Deze verkoop was uiteraard alleen mogelijk in combinatie met het langdurig contract, waar een vaste prijs voor werd vastgesteld die 5% lager lag dan de op dat moment geldende marktprijs. Dit lijkt mij een werelddeal, waarvoor de heer Van Sluis destijds dan ook vele complimenten heeft mogen ontvangen. Zoals iedereen weet, kunnen marktprijzen stijgen en dalen. De marktprijs is sindsdien gedaald en daarom betaalt Rotterdam nu meer dan de huidige marktprijs. Mocht de marktprijs weer stijgen, dan betaalt Rotterdam weer minder dan de marktprijs. In elk geval is het zo, dat wie dat contract niet wenselijk vindt, ook nog even moet aangeven waar er dan 1 miljard euro op moet worden bezuinigd, want zonder dat contract was die som geld er ook niet geweest. Ik daag u uit om dat bij mij aan te geven. Tenslotte: als er iets is dat de stijging van de afvalstoffenheffing NIET kan verklaren, is het juist dat contract, juist vanwege de vaste prijs. Of je het nu een goed of slecht contract vindt, doet er daarbij niet toe.

VVD (4 zetels) – Toen het tarief in 2005 werd afgesproken, was het marktconform. De fout die door de toenmalige wethouder van Leefbaar Rotterdam is gemaakt, is dat er een contact voor 25 jaar is afgesloten zonder tussentijdse mogelijkheden om tarieven of voorwaarden te herzien. Bij zo’n lange looptijd hoort een marktconformiteitsclausule onderdeel van het contract te zijn. Inmiddels zijn de tarieven van afvalverbranding enorm gedaald omdat er een enorme overcapaciteit is aan verbrandingsovens. Sommige steden betalen nog geen 50 euro per ton, terwijl Rotterdam iets meer dan 100 euro per ton betaalt. Vanuit het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn („de vervuiler betaalt”) leidt dit tot de hoge afvalstoffenheffing.

D66 (4 zetels) – Geen reactie

GroenLinks (3 zetels) – De prijzen voor afvalverbranding zijn niet uniform. Sommige gemeenten betalen bijvoorbeeld 116 euro per ton en andere gemeenten 56 euro per ton. Ook bij de beste deal die je kunt maken met een afvalverbrander, is hergebruik van grondstoffen altijd goedkoper. In geval van bijvoorbeeld plastic of ijzer is hergebruik zelfs winstgevend. In geval van bijvoorbeeld rubber zijn de kosten voor afvalverwerking bij hergebruik nog altijd veel lager dan de kosten voor verbranding.

Kortom, de hoge kosten voor Rotterdammers worden veroorzaakt doordat Rotterdam nuttige grondstoffen tot het restafval rekent en de gemeente een groot deel van het afval nutteloos en tegen duur tarief verstookt.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Geen reactie

5. Waarom moet de burger boeten voor wanbeleid van het gemeentebestuur en wethouder Jantine Kriens die geen geld had vrijgemaakt voor de kwijtschelding waardoor armoedebeleid maar bij afval werd geschoven?

PvdA (14 zetels) – Geen reactie

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – Het wanbeleid van de gemeente ligt er voor ons in, dat men zich niet heeft voorbereid op de gevolgen van de crisis die er aan zat te komen. LR heeft eind 2008 aangegeven dat wij ons moesten voorbereiden op financiële krapte. Wij hebben voorgesteld om binnen begrotingsbeeld 2009 alvast 50 mln. apart te zetten, dan hadden we in elk geval een begin gemaakt. Dit voorstel werd alleen door de ChristenUnie-SGP gesteund. Omdat men te laat is begonnen met bezuinigen, zijn de gemeentelijke financiën dermate onder druk te komen staan, dat het stadsbestuur er voor heeft gekozen de afvalstoffenheffing te verhogen. En vele andere belastingen. LR had zelfs ook dan nog graag andere keuzes gemaakt – zie hiervoor de vele financiële voorstellen van de afgelopen jaren – maar ook deze voorstellen zijn niet gesteund.

VVD (4 zetels) – De kwijtschelding mag volgens de landelijke regels toegerekend worden aan het tarief voor afvalstoffenheffing. Bijna alle gemeenten doen dat ook. Het is daarmee geen wanbeleid. De VVD is hier tegen omdat het leidt tot inkomenspolitiek via de vuilnisbak. In de afgelopen jaren heeft de VVD er steeds op aangedrongen dit terug te draaien. Een raadsmeerderheid daarvoor was er niet. Zie ook vraag 1.

D66 (4 zetels) – Geen reactie

GroenLinks (3 zetels) – Rotterdam is hierin niet uniek. Veel gemeenten betalen de kosten voor kwijtschelding vanuit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Nu betalen Rotterdammers binnen het tarief van 372,50 ongeveer 60 euro mee aan de kwijtschelding voor mensen die de afvalstoffenheffing niet kunnen betalen. De oplossing is niet zozeer een andere begrotingspost zoeken om de kwijtschelding mee te dekken. Dat is cosmetisch en daarmee dalen de werkelijke kosten voor kwijtschelding niet. De oplossing is om de kosten voor afvalverwerking naar beneden te brengen door afvalstromen als grondstof te verkopen. Hoe lager de afvalstoffenheffing is, des te lager is ook het bedrag dat mensen met een ruimer inkomen -linksom of rechtsom- betalen ten behoeve van kwijtschelding. Het tarief gaat daardoor dus nóg sneller omlaag.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Geen reactie


6. Waarom moet de burger boeten voor inefficiëntie bij de gemeente, de afvaldiensten en de politiek. Waarom wordt afval niet gescheiden en moet voor de recycling van de grondstoffen worden betaald?

PvdA (14 zetels) – Afval moet worden gescheiden. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de Rotterdammer.

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) ‘Boeten voor de politiek’ begrijp ik niet, omdat de kosten van de gemeenteraad of het stadsbestuur niet worden doorberekend. Inefficiëntie bij de afvalverwerking is mij niet bekend. Afvalscheiding kan inderdaad beter, dit kan mogelijk ook kosten besparen, en hier wordt op dit moment op ingezet. Ik verwacht echter niet dat dit kan leiden tot een daling van het tarief met 120 euro, maar slechts een klein deel daarvan (best case scenario). Afvalscheiding brengt namelijk ook kosten met zich mee. De recycling heb ik hierboven al toegelicht.

VVD (4 zetels) – De kosten van afvalinzameling zijn in Rotterdam te hoog. Het hoge tarief wordt niet alleen verklaard door de hoge kwijtscheldingslasten en de kosten van het straatvegen. Zelfs als je die er af haalt, blijft Rotterdam duurder dan andere steden. De VVD heeft daarom in 2013 een initiatiefvoorstel ingediend om de kosten te beperken. Dat kan door meer marktprikkels in de afvalinzameling te krijgen, zoals bijvoorbeeld Den Haag en Eindhoven hebben gedaan. Daarnaast kan er veel meer gerecycled worden, waardoor afval geld oplevert en de kosten van afvalverbranding dalen. Door de VVD worden nu eindelijk inzamelbakken voor plastic geplaatst (als laatste gemeente in Nederland!) en komen er veel bakken bij voor papier, glas en textiel. Daarnaast gaat er eindelijk weer apart GFT ingezameld worden.

D66 (4 zetels) – D66 Rotterdam is een groot voorstander van scheidingsmogelijkheden voor kunststof, naast de al bestaande scheiding aan de bron van glas, papier en kleding. Door zelf het goede voorbeeld te geven en zelf een leverancier aan de grondstoffenrotonde te zijn. Het voordeel is dat gescheiden kunststof geld oplevert, omdat ongescheiden huishoudelijk afval geld kost. Een hoger scheidingspercentage leidt daarom direct tot een lagere afvalstoffenheffing.

GroenLinks (3 zetels) – Het scheiden van afval is nooit een grote prioriteit geweest bij andere politieke partijen dan GroenLinks. Pas nu de tarieven blijven stijgen komen andere partijen met cosmetische oplossingen, zoals een herverdeling van de enorme lasten door grote gezinnen meer te laten betalen dan eenpersoonshuishoudens. GroenLinks kiest liever voor echte kostenreductie, door afvalstromen als grondstoffen te verkopen. Vervolgens kiest GroenLinks ervoor om de resterende kosten voor afvalverwijdering -en verwerking eerlijker te verdelen. Dat doen we door het invoeren van gedifferentieerde tarieven. Je betaalt dan een vast laag tarief plus een extra klein bedrag per aangeboden vuilniszak met restafval. Zo zorgen we ervoor dat de lasten omlaag gaan voor iedereen én dat bewoners die niet scheiden meer betalen dan mensen die weinig restafval aanbieden. In gemeenten waar dit is ingevoerd wordt meer afval gescheiden en dalen de kosten. Maar laten we ook eerlijk zijn: uiteindelijk bepaalt de kiezer door zijn of haar stemgedrag welke politieke partijen aan de touwtjes trekken en welk beleid er gevoerd wordt op de Coolsingel.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Geen reactie

7. Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de grootte van de huishoudens zoals in Amsterdam gebeurt (waar de kosten meer dan 100 euro per inwoner lager liggen dan in Rotterdam). Waarom betalen alleenstaanden net zoveel als gezinnen/studentenhuizen?

PvdA (14 zetels)Afval moet per eenheid betaald worden. Past mooi bij principe van de vervuiler betaalt. Mits het niet duurder en niet bureaucratisch wordt.

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – LR vindt dat alleenstaanden minder moeten betalen dan gezinnen, omdat zij minder afval produceren. Mijn voorstellen hiervoor zijn tweemaal gesteund door de SP, en eenmaal door geen enkele andere partij.

VVD (4 zetels) – De VVD wil dat er wel naar grootte van het huishouden wordt gekeken, maar nog beter is als er betaald moet worden per hoeveelheid afval. Dat is het meest eerlijke systeem. De VVD heeft dan ook een motie van GroenLinks gesteund om de mogelijkheden van dit DIFTAR systeem in Rotterdam te onderzoeken. In de afgelopen raadsperiode was er geen raadsmeerderheid voor differentiatie naar omvang van het huishouden: CDA en CU/SGP zijn tegen omdat grote gezinnen dan meer betalen, PvdA was tegen, D66 wilde het alleen regelen als er ook iets aan de kwijtschelding zou worden gedaan, wat PvdA, CDA, SP, GL, CU/SGP weer niet wilden.

D66 (4 zetels) – We zijn voor differentiatie, naar personen en niet naar afvalzakken. dat werkt illegale dumping in de hand.

GroenLinks (3 zetels) – Grote huishoudens hebben niet per definitie een hoger besteedbaar inkomen dan eenpersoonshuishoudens. Vaak is het tegenovergestelde waar. Toch is één vlak tarief oneerlijk. GroenLinks vindt het vreemd dat mensen die bewust afval scheiden (papier, glas) en relatief minder restafval aanbieden, net zoveel betalen als mensen die hun afval ongesorteerd in de container gooien.

GroenLinks vindt dat je geen inkomenspolitiek moet bedrijven via de afvalstoffenheffing, maar dat de manier van heffen zo moet zijn dat mensen door hun eigen gedrag zelfstandig kunnen besluiten om hun kosten te verlagen. Dat kan met gedifferentieerde tarieven en een goed scheidingssysteem voor meer afvalstromen dan enkel papier en glas.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – De ChristenUnie-SGP is voor betalen per eenheid te betalen i.p.v. de samenstelling van het huishouden, dat zegt namelijk onvoldoende over het daadwerkelijke geproduceerde afvalvolume.

8. Vindt u ook niet dat de Rotterdammer niet als geldboom zou moeten worden gebruikt waaraan de gemeente kan schudden wanneer door wanbeleid de kosten uit de hand lopen. Zou de gemeente niet beter eigen prestaties in plaats van de belastingen moeten verhogen?

PvdA (14 zetels) – Geen reactie

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – Ja. Er zijn vele voorbeelden te geven van buitensporige belastingverhogingen in deze periode. Laat ik u een heel vreemde geven: de kapvergunning. Mensen die hun eigen boom in hun eigen tuin willen kappen, moesten hiervoor een kapvergunning aanvragen bij de gemeente. Deze vergunning was kosteloos. Het stadsbestuur van PvdA, VVD, D66 en CDA had bedacht dat mensen hiervoor vanaf 2012 een tarief van 738 (!) euro moesten gaan betalen. Mijn voorstel om dit tegen te houden, werd niet gesteund. Mijn voorstel uit juli 2012 om het ongedaan te maken, werd door alle andere partijen verworpen. Uiteindelijk is de kapvergunningsplicht per 1 juli 2013 vervallen. Mijn voorstel om de mensen die tussen 1-1-2012 en 1-7-2013 het tarief van 738 euro hadden betaald, te restitueren, werd alleen door de SP gesteund.

VVD (4 zetels) – Ja, en dat is precies de reden dat de VVD keer op keer heeft aangetoond dat de onderliggende

kosten van afvalinzameling en verwerking het echte probleem zijn en dat daar iets aan gedaan moet worden. Het initiatiefvoorstel van de VVD met de titel “Minder geld weggooien” laat dit duidelijk zien.

D66 (4 zetels) – Geen reactie

GroenLinks (3 zetels) – De kosten voor afvalverwerking worden simpelweg doorbelast aan de inwoners. Goedbeschouwd kopen mensen met z’n allen een product in (afvalverwerking) en betalen ze daarvoor gemeenschappelijk de rekening. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad om een zo goed mogelijk product te leveren aan de inwoners. Wat GroenLinks betreft kan het product ‘afvalverwerking’ niet alleen beter en toekomstbestendiger, maar ook stukken goedkoper.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Geen reactie

9. Wat gaat u met uw fractie doen om bovenstaande wantoestanden te bestrijden/aan de orde te stellen?

PvdA (14 zetels) – Geen reactie

Leefbaar Rotterdam (14 zetels) – Als wij de verkiezingen mogen winnen zal dit zeker onderdeel worden van het coalitieakkoord.

VVD (4 zetels) – De VVD heeft dit aan de orde gesteld bij elke begrotingsbehandeling in de afgelopen jaren en met het ingediende initiatiefvoorstel. Dat voorstel kon niet op de steun van een raadsmeerderheid rekenen: PvdA en SP waren tegen vanwege de gedachte dat de markt dan een rol zou gaan spelen ten koste van de gemeentelijke ophaaldienst ROTEB, D66 was tegen omdat de verantwoordelijk D66-wethouder ontkent dat de ROTEB inefficiënt werkt, Leefbaar Rotterdam was eveneens tegen omdat als het erop aan komt ook zij niet voor afstoting van taken naar de markt zijn. De VVD zet scherp in op verlaging van de kosten in de aanloop naar de verkiezingen en bij de komende coalitiebesprekingen. Onze inzet is een gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing naar omvang van het huishouden, waarbij het maximale tarief voor een huishouden van drie of meer personen lager is dan 300 euro. Dat kan als de kwijtschelding wordt verlaagd en niet meer aan de afvalstoffenheffing wordt toegerekend, er efficiënter gewerkt wordt en er meer plastic, GFT, papier, glas en textiel gescheiden ingezameld wordt.

D66 (4 zetels) – Geen reactie

GroenLinks (3 zetels) – GroenLinks heeft in 2013 al een voorstel gedaan om gemeenten die al gedifferentieerde tarieven hanteren met elkaar te vergelijken. Dat voorstel is aangenomen. We weten dat deze gemeenten goedkoper uit zijn. De vraag is wat GroenLinks betreft dan ook niet óf we het totaal verouderde Rotterdamse afvalsysteem gaan hervormen, maar voor welk alternatief we kiezen in de komende raadsperiode.

ChristenUnie-SGP (1 zetel) – Dat de lokale lasten in Rotterdam zo hoog zijn vind de ChristenUnie-SGP uiteraard een zeer kwalijke zaak. Tijdens de behandeling van de afvalnota (voorjaar 2013) heeft ons raadslid aangegeven meer te willen inzetten op bronscheiding ipv alles in de verbrandingsoven te gooien. In Rotterdam is nog veel winst te halen door veel meer te gaan recyclen, daarom hebben we bijvoorbeeld lange tijd gepleit voor het behoud van de statiegeldregeling voor oa petflessen.

Ook hebben we toen een toezegging gekregen van de wethouder dat inwoners van Rotterdam beter geïnformeerd moeten worden over waar ze nou precies voor betalen. Je kunt niet zomaar een rekening van 372,50 bij iedereen neerleggen zonder te vertellen waar het voor is. Nu gaan mensen het omrekenen naar het aantal afvalzakken en schrikken zich een ongeluk. Deze toezegging staat nog, we hadden graag gezien dat zo’n informatiefolder nu al bij de rekening had gezeten.

Deze vragen zijn mede tot stand gekomen op basis van dit artikel op Geenstijl

Volg Servaas van der Laan op Twitter

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.