nederland

Weet waar u op stemt: vijf standpunten van partijen #EP2014

Door Servaas van der Laan - 17 mei 2014

Hoe denken de partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement? Hier vijf standpunten van de landelijke Nederlandse partijen in het kort op een rij.

CDA

EU: Europa moet sterker waar het nodig is en minder waar het kan. Europa is er voor grote grensoverschrijdende problemen. Wat wij zelf beter kunnen, zoals ons pensioenstelsel, moet de EU niet over gaan.

Economie: Nederlandse werklozen zijn een verantwoordelijkheid voor ons kabinet en niet van de EU. De EU-landen moeten het huis op orde brengen door schulden af te bouwen en te hervormen. Jongeren hebben niets aan een Europese norm als hun eigen regering op de handen blijft zitten.

Buitenland: Europa moet de komende 5 jaar niet uitbreiden: geen 29e land erbij. Voor Turkije moeten we wat anders zoeken dan een volwaardig lidmaatschap: een land dat Twitter stillegt of journalisten vervolgt is geen serieuze kandidaat voor toetreding.

Migratie: De EU moet landen in Noord-Afrika onder druk zetten meer te doen tegen bootvluchtelingen, bijvoorbeeld door ontwikkelingshulp voorwaardelijk te maken aan goede grensbewaking. Het CDA wil de buitengrenzen beter controleren om mensen te ontmoedigen de overtocht te maken.

Vrij thema: Het CDA wil met Europa terug naar de kern van de samenwerking via kerngroepen van gelijkgezinde landen. Op terreinen als energie en defensie is vooruitgang nodig. Als het niet lukt met alle 28 landen, moeten kerngroepen Europa in beweging krijgen, in het belang van Nederland.

PVV

EU: Minder! Het kabinet belast Nederland kapot, verscheept miljarden naar Zuid-Europa en zet onze grenzen wagenwijd open. Allemaal om te voldoen aan de eisen van de EU. Het resultaat? Onze economie presteert ondermaats, steeds meer werklozen. Er is één uitweg: kiezen voor Nederland.

Economie: Buiten de EU is Nederland weer in staat om de economische en monetaire politiek af te stemmen op onze eigen noden. De PVV wil de accijnzen en de belastingen verlagen. Dat leidt tot extra koopkracht, extra groei en extra banen. Daar worden we allemaal beter van.

Buitenland: Geen EU-uitbreiding. De EU moet zich niet in allerlei conflicten mengen maar inbinden. Nederland moet uit de EU stappen zodat Nederland zelf een eigen buitenlandbeleid kan voeren. Overleg met de EU wordt dan onderdeel van het buitenlandbeleid.

Migratie: De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. We sluiten onze grenzen voor arbeidsimmigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije, etc, en voor alle immigratie uit islamitische landen.

Vrij thema: De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Nederland. Onze identiteit is in gevaar. We willen geen Eurabië worden; we willen blijven wie we zijn. We willen vrij en soeverein zijn. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel.

PvdA

EU: De PvdA wil een ander en beter Europa. Europa moet zorgen voor meer werk en eerlijk werk. Werkloosheid, uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan. De banken en bonussen aanpakken, samenwerken om een volgende crisis te voorkomen. Een verdraagzaam Europa zonder haat en nijd.

Economie: Europa moet alles op alles zetten om werk te maken van werk. Met een werkloosheidsnorm van 5 procent hebben we meer evenwicht t.o.v. de begrotingsnorm van 3 procent. Landen blijven zelf verantwoordelijk voor beleid. We willen gelijke voorwaarden voor gelijk werk in heel Europa.

Buitenland: Europa moet gemaakte afspraken met potentiële toetreders nakomen. Bij nieuwe landen strenger toezien op criteria. Goed functionerende rechtsstaat is een harde voorwaarde. Europa moet gezamenlijk energiebeleid voeren voor banen, duurzaamheid en einde afhankelijkheid van Poetin.

Migratie: Meer samenwerking is nodig bij opvang en behandeling van asielzoekers. Opvang is verantwoordelijkheid van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. Ons streven is een menswaardige en respectvolle behandeling van asielzoekers, waar ook in de EU, te garanderen.

Vrij thema: Meer banen. Banken en bonussen aanpakken. Uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan. Geen haat en nijd, maar verdraagzaamheid. Veel kunnen we zelf, voor gezamenlijke uitdagingen hebben we Europa nodig. Zo kunnen we wat niet goed gaat, veranderen.

VVD

EU: Waar Nederland sterker van wordt willen we, de rest niet. De VVD wil dat het makkelijker wordt voor Nederlanders om banen te creëren en te doen waar ze goed in zijn. Zodat meer mensen in ons land aan de slag kunnen. Daar moet Europa zich op richten. Niet op onzin, maar op banen.

Economie: Echte boter komt van een koe, echte banen komen van ondernemende mensen. Niet van politici. Europa moet het makkelijk maken om banen te creëren. Dan is bemoeienis met zaken als een werkloosheidsnorm en sociale wetgeving niet nodig.

Buitenland: De VVD wil een pas op de plaats met de uitbreiding. Eerst moet de EU zich richten op uitdagingen van vandaag: economische groei en banen. Alleen een sterke NAVO, waarin Amerika en Europa samenwerken, kan Poetin afhouden van landjepik en onrust stoken aan onze oostgrenzen.

Migratie: Nodig is: opvang in de regio, mensensmokkel aanpakken, Afrikaanse landen helpen bij het tegengaan van illegale immigratie, en grensbewaking. Echte asielzoekers zijn welkom. Eén EU-asielbeleid werkt alleen als het streng is en als afgewezen asielzoekers worden uitgezet.

Vrij thema: De VVD wil een Europa dat werkt voor Nederland. Dat ons leven makkelijker maakt, niet moeilijker. Dat zorgt voor banen en een bloeiende economie. Daar gaan wij in Brussel de komende jaren voor knokken. Daar gaan deze verkiezingen over.

D66

EU: D66 staat voor een sterk Nederland in een sterk Europa: democratischer, transparanter en slagvaardiger. D66 vindt dat Europa beter kan, beter moet en beter verdient. In de 21e eeuw moeten Europeanen zelf kunnen bepalen hoe het Europees bestuur en de politieke koers eruit zien.

Economie: D66 wil de interne markt versterken, barrières wegnemen en investeren in kennis. Wij zijn niet voor een Europees minimumloon. Pensioenstelsels zijn en blijven nationale verantwoordelijkheid. Voor een stabiele muntunie moet Europa wel waken over de houdbaarheid van de stelsels.

Buitenland: D66 is voor verdere uitbreiding van de EU, maar pas als aan alle voorwaarden is voldaan. Het is hoog tijd voor een sterk Europa tegenover Rusland en steun voor de democratie en economie in Oekraïne.

Migratie: Geen Fort Europa. D66 staat voor een menswaardig en eenduidig asielbeleid. EU-landen moeten toezeggingen nakomen over solidariteit, samenwerking en de hulp aan bootvluchtelingen.

Vrij thema: D66 wil een moderne Europese begroting, geld moet naar kennis in plaats van koeien. Investeren in de toekomst van mensen, niet in de economie van gisteren. Dat is de beste manier om Nederland en Europa uit de crisis te halen. Met Europa hebben we goud in handen.

GroenLinks

EU: Voor het aanpakken van grote problemen hebben we Europa hard nodig. Banken en vervuilde rivieren trekken zich niets aan van landsgrenzen. Een goed klimaatbeleid slaagt alleen als andere Europese landen ook meedoen. Daarom is GroenLinks voor een sterker Europa.

Economie: GroenLinks kiest voor een Europa dat investeert in banen. Een Europa dat mensen belangrijker vindt dan begrotingstekorten en belastingontduikers aanpakt, zodat sociale voorzieningen in stand blijven. Een Europees minimumloon helpt om de uitbuiting van ‘werkende armen’ te stoppen.

Buitenland: De EU-landen moeten afkicken van Russisch gas, door samen meer schone energie op te wekken uit zon en wind. Zo treffen we Poetin het hardst: in zijn portemonnee. Ook een wapenembargo is nodig. Uitbreiding van de EU vergroot onze veiligheid, mits de nieuwkomers democratieën zijn.

Migratie: Oorlogsvluchtelingen uit Syrië, bedreigde homo’s uit Iran, ze hebben recht op bescherming. Europa moet samenwerken: asielzoekers eerlijk verdelen en hun vluchtverhaal toetsen. De Europese marineschepen in de Middellandse Zee moeten bootvluchtelingen niet tegenhouden maar redden!

Vrij thema: GroenLinks wil een Europese EnergieUnie: samenwerken aan schone energie. We besteden nu elke dag 1 miljard euro aan de import van olie, gas en steenkool. Als we zelf schone energie opwekken blijft dat geld binnen Europa. Zo scheppen we groene banen en beschermen we het klimaat.

SP

EU: Minder EU, de Europese Commissie moet haar recht op initiatief inleveren. Nationale regeringen en nationale parlementen worden weer de belangrijkste machthebbers, bijgestaan door het Europees Parlement. Samenwerking in plaats van Brusselse dictaten.

Economie: Het bezuinigingsfetisjisme verergert de crisis. Nationale regeringen moeten kunnen investeren, scholen en woningen kunnen bouwen. Oneerlijke concurrentie, zoals in de transportsector door uitbuiting van buitenlandse werknemers, moet stoppen. Pensioenen houden we nationaal.

Buitenland: De opeenvolgende uitbreidingen zijn veel te snel gegaan. De komende 5 jaar komen er geen nieuwe EU-lidstaten bij. De EU en Rusland hebben de spanningen in Oekraïne verergerd. De unie moet zich inzetten voor vrede en stabiliteit en niet voor het uitbreiden van haar invloedssfeer.

Migratie: De EU moet een ruimhartig asielbeleid voeren. Migranten in bootjes moeten gered worden, niet op zee teruggestuurd worden. De EU moet via Europese asielcentra illegale doorstroom van asielzoekers tegengaan en zorgen voor een eerlijke verdeling over de EU-landen van asielzoekers.

Vrij thema: De SP is tegen het handelsverdrag tussen de EU en de VS, omdat dit Europese standaarden over bijvoorbeeld voedselveiligheid onder druk zet en de democratie ondermijnt. De onderhandelingen verlopen uiterst ondoorzichtig en grote bedrijven zien kans om sociale normen af te breken.

ChristenUnie/SGP

EU: Minder EU. Samenwerking Ja Superstaat Nee. Huidige samenwerking milieu, handel, transport, bestrijding mensenhandel voortzetten. Maar geen verdere Brusselse bemoeizucht met onze begroting of ons economisch beleid. En handen af van zorg, onderwijs, belastingen en pensioenen!

Economie: De EU is mede verantwoordelijk voor de crisis dus nu een pas op de plaats. Landen moeten zich houden aan begrotingskaders, schulden afbouwen. Eurozone verbeteren door exitcriteria op te stellen voor zwakke landen. Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid blijven nationale bevoegdheden.

Buitenland: Voorlopig stop op de EU-uitbreiding, eerst recente uitbreidingen verwerken. Turkije wordt EU-partner, geen lid. In NAVO-verband Poetin duidelijk maken dat landjepik niet kan. Oekraïne heeft té grote problemen met corruptie en economische crisis, dus wel helpen, niet binnenhalen.

Migratie: Goed samenwerken op asielgebied met: snelle procedures, menswaardige opvang in Europa en in nood verdeling van de lasten. Vooral fors inzetten op opvang in de regio. Er is altijd plek voor vervolgden. Gelukszoekers weren, daar hebben de lidstaten eigen immigratieprocedures voor.

Vrij thema: Wij staan voor een christelijk geluid in Europa en zijn tegen Europese bemoeienis met abortus en euthanasie. We zijn voor bestrijding van mensenhandel en prostitutie, voor godsdienstvrijheid als pijler van het buitenlands beleid en voor ethische grenzen aan medisch onderzoek.

50PLUS

EU: Meer EU als het gaat om veiligheid, buitenlands beleid, defensie en energie om minder afhankelijk te worden van landen als Rusland. Minder EU als zelf regelen beter is zoals minimumloon, onderwijs en cultuur.

Economie: 50PLUS wil geen EU-normen voor werkloosheid of pensioenen. 50PLUS wil dat er beleid komt om ouderen aan het werk te houden.

Buitenland: De EU moet niet verder uitbreiden als ze er niet klaar voor is. De EU moet ‘met één mond spreken’ in het buitenlands beleid.

Migratie: Eén gemeenschappelijk Europees asielbeleid. De kosten van het grensbeleid moeten gemeenschappelijk worden gedragen.

Vrij thema: De Europese Unie moet afblijven van onze pensioenen. Pensioen is uitgesteld loon en is van de mensen zelf. 50PLUS geeft 50- plussers een stem in de EU. Vergrijzing is een kans: de Zilveren economie levert banen op.

Partij voor de Dieren

EU: Minder EU. De EU moet het eerst eens worden over immateriële waarden zoals mensenrechten, dierenrechten, natuur en milieu. Pas daarna kan gekeken worden naar integratie van sociaal-economisch beleid. Wij zijn voor betere Europese samenwerking maar wel tussen soevereine lidstaten.

Economie: Sociaal-economisch beleid hoort bij de lidstaten thuis omdat er grote verschillen bestaan tussen de economische uitgangsposities. Regie vanuit Brussel leidt tot een glijbaan naar het laagste punt. We zijn voor betere Europese samenwerking, maar wel tussen soevereine lidstaten.

Buitenland: De PvdD is tegen toetreding van nieuwe landen zolang de unie niet democratisch functioneert. Wij zijn voor betere samenwerking, maar wel tussen soevereine lidstaten. Dus geen EU-buitenlandbeleid. De EU kan faciliteren dat lidstaten zelf hardere sancties tegen Rusland nemen.

Migratie: De EU moet hulp bieden aan de lidstaten aan de grenzen van de unie om mensenhandel en -smokkel te bestrijden. Humanitaire hulp aan vluchtelingen, zowel in de EU als in de eigen regio, is vanzelfsprekend. De lidstaten kunnen daar het best gezamenlijke afspraken over maken.

Vrij thema: Brussel maakt de belangen van mens, dier, natuur en milieu ondergeschikt aan economische kortetermijnbelangen, religieuze tradities en dieronvriendelijke folklore zoals stierenvechten. Dat is zelfs vastgelegd in het Europese Verdrag van Lissabon. We willen een verdragswijziging!

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.